Przedmiot kursu

Oferowane przeze mnie szkolenie adresuję przede wszystkim do praktyków, którzy chcieliby podnieść efektywność działania swoich organizacji. Używam słowa „organizacja” dla podkreślenia, że przedstawiane idee znajdują zastosowanie zarówno w firmach jak i w instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych. W wojsku, policji, służbie zdrowia i oświacie. Stosują się bowiem do każdej sytuacji, gdzie ludzie łączą swoje wysiłki dla realizowania wspólnych celów.

Na szkolenia zapraszam nie tylko liderów, ale wszystkich, którzy chcieliby pracować w sposób, który nadaje sens ich życiu, oferuje przestrzeń do rozwoju,  kreatywności, sprawczości i spełnienia. Taki program można by uznać za akademicką utopię gdyby nie fakt, że jest on realizowany w coraz większej liczbie firm i instytucji, i wszędzie tam przynosi nie tylko radość z pracy, ale też znacznie wyższą skuteczność działania.

Prowadzenie szkoleń na temat zarządzania rozpocząłem w roku 1997 od wykładów i warsztatów dla pracowników mojej rodzinnej firmy cukierniczej A.Blikle . Przez pierwszych kilka lat słuchaczami byli pracownicy wszystkich szczebli, później moje audytorium poczęło się powiększać. Powiększał się też zakres szkoleń. Zacząłem od dość technicznie rozumianego zarządzania kompleksową jakością (TQM), by w miarę upływu lat coraz bardziej wzbogacać mój przekaz o wiedzę i umiejętności służące do kształtowania motywacji godnościowej, partnerstwa, zaufania i odpowiedzialności. Zarówno moje osobiste doświadczenia, jak i szkolenia prowadzone dla coraz liczniejszych organizacji utwierdzały mnie w przekonaniu, że kluczem do efektywności działania każdego zespołu są właśnie te umiejętności. Zauważyłem również, że moje poglądy podziela coraz większa grupa osób i organizacji i to niekoniecznie rekrutujących się spośród moich słuchaczy.

W wydanej w roku 2014 książce „Reinventig Organizations” Frederic Laloux  (patrz wersja polska) nazwał tak działające organizacje turkusowymi. Pokazał też przykłady dwunastu organizacji turkusowych (w tym 5 non-profit), które dzięki opisanym zasadom uzyskują dalece ponadprzeciętną skuteczność, bowiem uwolnienie ludzkiej kreatywności w naturalny sposób prowadzi do pojawiania się inicjatyw doskonalenia struktury organizacji i lepszego realizowania wykonywanej w niej pracy.

Ze swej strony z radością odnotowuję też pojawianie się turkusowych firm w Polsce — patrz strona Brewa. Jest przy tym charakterystyczne, że większość z nich — podobnie jak te, które opisał Laloux — weszła na tę drogę spontanicznie i niezależnie od siebie dochodząc do wniosku, że człowiek pracuje najefektywniej w warunkach wolności, partnerstwa i zaufania, gdyż to samo w sobie buduje autentyczne zaangażowanie, a wraz z nim kreatywność, innowacyjność i wysoką jakość pracy.

W moim przekonaniu można jednak pójść o krok dalej wyposażając organizację turkusową w repertuar narzędzi i metod związanych z zarządzaniem kompleksową jakością, które są znane i praktykowane w wielu organizacjach od kilkudziesięciu już lat, a także opisane w pierwszym wydaniu mojej „Doktryny jakości”. Jestem głęboko przekonany, że turkusowa cywilizacja stanowi znakomity fundament do budowania na nim kultury zarządzania wiedzą i jakością, gdyż wszystkie znane mi porażki przy wprowadzaniu tych metod miały swoje źródło nie w technicznej lub organizacyjnej ich złożoności, ale w niedostatkach społecznego dostosowania organizacji do nowego modelu pracy zespołowej.

Powodowany tym właśnie przekonaniem drugie wydanie mojej „Doktryny jakości” oparłem na fundamencie turkusowej filozofii i w takim też duchu oferują niniejsze szkolenie. Nie ograniczam go jednak do osób, które już zdecydowały o wdrożeniu turkusu w swoich organizacjach. Zdaję sobie sprawę, że to bardzo poważna decyzja, która wymaga czasu na oswojenie się z nowym sposobem myślenia o ludziach i ich zespołowym wysiłku dla realizowania wspólnych celów. W moim jednak przekonaniu i doświadczeniu każdy krok na drodze do turkusu przynosi wymierne korzyści zarówno po stronie komfortu życia osobistego jak i skuteczności organizacji.